Conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Fomento de la flexibilidad horaria

Medidas para a conciliación da vida laboral, familiar e persoal 2018 TR357D
Liña III. Conciliación da vida laboral, familiar e personal. Fomento da  flexibilidade horaria
TR357D 2018-34

Esta axuda está cofinanciada nun 80% polo Fondo Social Europeo con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020 e, en particular:
Obxectivo temático 8: Promover a sustentabilidade e a calidade no Emprego e favorecer a mobilidade laboral
Prioridade de investimento 8.4: A igualdade entre homes e mulleres en todas as áreas, incluído o acceso ao Emprego e á carreira profesional e a conciliación da vida laboral e a privada, así como a promoción do salario igualitario pola realización do mesmo traballo.
Obxectivo Específico 8.4.2: (Re) integrar e manter no mercado laboral as persoas con dependentes ao seu cargo, a través de medidas de conciliación da vida laboral as persoas con dependentes ao seu cargo, a través de medidas de conciliación da vida persoal e laboral, e fomentar a igualdade de xénero no ámbito formativo, educativo e laboral.
Campo de intervención 105: Igualdade entre mulleres e homes en todos os ámbitos, sobre todo no acceso ao Emprego, ao desenvolvemento da carreira e a conciliación do traballo e da vida privada.
Actuación: 119: Adopción de medidas de conciliación e fomento da igualdade laboral.

This aid is co-financed by 80% by the European Social Fund under the ESF 2014-2020 Operational Program and, in particular:
Thematic objective 8: Promoting sustainable and quality employment and supporting labour mobility. 
Investment priority 8.4: Equality between men and women in all areas, including access to employment, career progression, reconciliation of work and private life, and promotion of equal pay for equal work.
Specific Objective 8.4.2: (Re)integrate and maintain in the labor market people with dependents at their charge, through measures to reconcile work life with dependent persons in their charge, through measures to reconcile personal life and labour, and promote gender equality in the educational, work and educational environment.
Intervention area 105: Equality between women and men in all areas, especially access to employment, career development and work and private life reconciliation.
Action: 119: Adoption of measures to reconcile and promote labor equality.

Medidas para a conciliación da vida laboral, familiar e persoal 2018